Nyereményjáték Szabályzat

I. A játék szervezője:

A nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) Szervezője és Lebonyolítója a Pizza Tröszt Kft. (7624 Pécs, Xavér utca 19.).


II. A Játék menete:

A Játékos a Szervező Facebook vállalati oldalának 2.1.pontban leírtak szerinti elérését követően, annak üzenő falára jut, ahol a „Nyereményjáték” felhívását olvashatja. A játék keretében a felhasználók a játékra felhívó poszt alá válaszolnak a posztban feltett kérdésre

(továbbiakban „Pályázat”).


III. A játékban történő részvétel feltétele:

3.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 2.6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen és saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban ,,Játékos”) vehet részt, aki a Játék 5. pontjában meghatározott időtartam alatt a Facebook Játékban részt vesz, és ezzel elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ,,Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

3.2 Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

3.3 A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

3.4 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése miatt a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szintén kizárásra kerül az a Játékos is, aki esetében szabálytalanság gyanúja merül fel, pl. like vásárlás során.

3.6 A Játékból ki vannak zárva a Pizza Tröszt Kft. dolgozói, továbbá a Játék szervezésében résztvevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


IV. A jelentkezés módja:

4.1 A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó regisztráló, és a játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a játékból kizárásra kerül. A szavazatok vásárlása, cseréje, valamint az ilyen jellegű oldalakon való szavazatgyűjtés a játékszabályok megszegésével automatikus kizárást von maga után, ami a pályázó összes beküldött anyagára vonatkozik.


V. A Játék időtartama:

A Játék 2021. július. 16. 12:00-tól 2021. július 23. 12:00-ig a PizzaGyár oldalán zajlik. A Játékban nem vesznek részt, azok a Játékosok, akik 2021. július 23-án 12:00 után kommentelnek a játékfelhívó poszt alá.


VI. A verseny díjazása:

6.1 Azon Játékosok között, akik a játékleírásnak megfelelően jártak el, 1 fő olimpiai menüt nyerhet. A menü tartalma: 1 db 32 cm-es pizza, 1 db tortilla snack, 2 db nutellás palacsinta, 2 doboz Soproni vagy 1 db 1,75 L-es Coca Cola. A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 9. 18:00 óra. A nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel a Facebookon, privát üzenetben, hogy megbeszéljék a nyeremény átvételének módját és időpontját.

6.2 A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését, feldolgozását a Szervező végzi.

6.3 Azok, akik Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: a) nyertesség esetén nevüket, életkorukat és e-mail címüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja. b) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.4 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Pizza Tröszt Kft. (7624 Pécs, Xavér utca 19.). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

6.5 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.


VII. Felelősség:

7.1 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb.illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.2 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

7.4 A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A jelen játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, illetve a jelen játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

7.5 Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.


Pécs, 2021.július 16.
Pizza Tröszt Kft